Hromosvody

Naše firma se zabývá projektováním a montáží hromosvodových soustav dle platných norem ČSN. Naším cílem je poskytnout zákazníkům úplný sortiment a odpovídající servis.

Neustále sledujeme vývojové trendy v oboru a zařazujeme do nabídky nové produkty, materiály a technická řešení. Při realizování zakázek dokážeme uspokojit i náročné požadavky jak malých, tak i velkých zákazníků. K tomu disponujeme certifikáty a osvědčeními předepsanými zákonem.

Při poskytování služeb klademe důraz na individuální přístup, komplexnost a především na rychlost a kvalitu provedení.

 Poskytujeme tyto služby

  1. Montáž nových hromosvodů dle ČSN EN 62305, včetně projektové dokumentace
  2. Montáž bezúdržbových hromosvodů (měď, hliník)
  3. Opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav dle ČSN 34 1390
  4. Uzemňovací soustavy včetně výkopových prací
  5. Návrhy a cenové kalkulace ZDARMA!

 

Kontaktní formulář - hromosvody

 

 

 

 

Hromosvody nejčastější dotazy

 Na kterých objektech je nutné zřizovat hromosvody?

Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit:

  • ohrožení života nebo zdraví osob (například chaty, rodinné domy, bytové domy, stavba pro shromažďování většího počtu osob, veřejné ubytovací zařízení)
  • poruchu s rozsáhlými důsledky (například elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží)
  • výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů)
  • škody na kulturních, popřípadě jiných hodnotách (například obrazárna, knihovna, archív, muzeum, památkově chráněná budova,)
  • ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá - li nad okolí (například tovární komín, rozhledna)

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 47 Ochrana před bleskem

 

Jaký materiál na hromosvod použít, podle jakých kritérií rozhodnout a kdy?

Před realizací hromosvodu je potřebné se rozhodnout, z jakého materiálu bude soustava zhotovena. Jedním z hlavních argumentů pro rozhodování je použití klempířských prvků. To znamená, že při použití měděných klempířských prvků, by i hromosvodní soustava měla být provedena z měděného materiálu a při použití titanzinkových plechů bychom doporučovali kombinaci nerezových podpěr vedení a slitiny hliníkového vodiče. Po tomto rozhodnutí zpracujeme na přání zákazníka cenovou kalkulaci celé zakázky.

Je možné umístit svody hromosvodu pod omítku?

Po dokončení střechy je již možné úplně dokončit celou hromosvodní soustavu v případě, že si zákazník přeje provést svodové vedení podle ČSN 34 1390 čl. 74, t.j. skryté svody – je vedení uloženo v ochranné trubce pod omítkou a zkušební svorky jsou uloženy v krabicích zapuštěných ve zdi nebo uloženy do krabice pod úrovní terénu.

Kdy je možné umístit svody hromosvodu na omítku?

Má-li být svodové vedení uloženo na podpěrách na povrchu, je potřeba aby byla dokončena fasáda objektu. Do této budou poté upevněny podpěry pomocí hmoždinek a uložen svodový vodič.

Kdy je provedeno vyúčtování zakázky a předána revize.

Po dokončení celé hromosvodní soustavy bude předáno cenové vyúčtování a výchozí revize o hromosvodu.

Dále se při určování bezpečnosti a provozuschopnosti elektrických zařízení vychází ze souboru Českých norem, jenž jsou harmonizovány s evropskými normami.

ČSN 33 1500 – základní norma pro provádění revizí elektrických zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. V čl. 3.1 se uvádí, že „Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována ve lhůtách stanovených v této normě“.

 

Hromosvody odkazy

České elektro normy
http://www.normy.biz/seznam/elektro

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx

Antény, hromosvody a přepěťové ochrany aneb EN ČSN 62305 v praxi
http://elektrika.cz/data/clanky/anteny-hromosvody-a-prepetove-ochrany-aneb-en-csn-62305-v-praxi